Kalo te përmbajtja

Të hyrat

Përmes prezantimeve grafike ju mund të merrni një ide të përgjithshme në lidhje me të hyrat që realizon Komuna e Prishtinës

Shpenzimet

Përmes prezantimeve grafike ju mund të shikoni se si e shpenzon Komuna e Prishtinës buxhetin e saj në 5 kategoritë ekonomike

Buxheti

Këtu do të gjeni vizualizime në lidhje me Buxhetin përgjatë viteve

Krahasimi

Krahasime vizuele të të hyrave të arkëtuara nga komuna dhe shpenzimeve kapitale të realizuara nga komuna

Kërko sipas Drejtorive

Të dhënat e filtruara me drejtori