Raport i pasurive jo-financiare

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Raport i pasurive jo-financiare
Pershkrimi Raport i pasurive jo-financiare
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Financave
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Financave
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda