Lejet ndërtimore

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lejet ndërtimore
Pershkrimi Lista e lejeve ndërtimore sipas viteve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Urbanizmit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Urbanizmit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda