Shpenzimet

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Shpenzimet
Pershkrimi Shpenzimet e Komunës së Prishtinë sipas viteve dhe muajve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria për Pronë dhe Financa
Adresa elektronike e autorit Drejtoria për Pronë dhe Financa
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda