Të Hyrat

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Të Hyrat
Pershkrimi Të hyrat e Komunës së Prishtinës sipas viteve
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria për Pronë dhe Financa
Adresa elektronike e autorit Drejtoria për Pronë dhe Financa
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda