Telefonat me rëndësi

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Telefonat me rëndësi
Pershkrimi Numrat kontaktues të çdo institucioni vartës të komunës që janë të rëndësishme për qytetarë, si: Centrali i komunës, Thirrjet emergjente në komunë, Policia, Zjarrfikësat, Ndihma e shpejtë, Enti stomatologjik. Trafiku Urban, Ndërmarrja publike banesore, Hortikultura, Qendrat e mjekësisë familjare, Qendrat për punë sociale, Zyrat e gjendjes civile, Arkivi komunal, Qendra kulturore e fëmijëve, Biblioteka e qytetit 'Hivzi Sylejmani" dhe Teatri i qytetit "Dodona"
Burimi
Versioni 1.0
Autor Gresa Deda
Adresa elektronike e autorit Gresa Deda
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda