Vendimet e kryetarit sipas viteve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Vendimet e kryetarit sipas viteve
Pershkrimi Lista e vendimeve të kryetarit për çdo vitë sipas muajve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Adresa elektronike e autorit Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda