63 sete të të dhënave të gjetura

Filtro rezultatet
 • Lista e pronave komunale
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Të dhëna statistikore për ekonomitë bujqësore në komunën e Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e klubeve sportive, personat kontaktues, numrat kontaktues dhe email adresat
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informata për Institucionet Parashkollore, Kopshtet me bazë në komunitet, Shkollat fillore dhe Shkollat e mesme sa i përket emrit të institucionit, adresës, emrin e personit që udhëheq me atë institucion, numrin kontaktues dhe email...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e sportistëve të vitit 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2015
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e përfituesve të subvencioneve për vitin 2016
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Raport i pasurive jo-financiare
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informacione për emrat e rrugëve në territorin e Komunës së Prishtinës, Koordinatat gjeometrike të rrugës, Kodin e rrugës, Gjatësia e segmentit në metra dhe Bashkësia Lokale që i takon asaj rruge
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Raporti i cilësisë së ajrit në komunën e Prishtinës - Prill 2016
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave të bashkësive lokale në territorin e komunës së Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e lejeve ndërtimore infrastrukturore sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Udhëzues për qytetarë
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Informata të ndryshme për Qendrat Shëndetësore, si: Adresat, Udhëheqësia, Resurset humane nëpër këto qendra shëndetësore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Raportet Prishtina po bëhet realizohen çdo vitë. Në këto raporte paraqiten të gjitha projektet e secilës drejtori si dhe punët e tjera të cilat janë kryer në komunën e Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Raport i të hyrave të realizuara gjatë viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Komuna e Prishtinës i ka kushtuar rëndësi të veçantë kornizës ligjore dhe strategjike për respektimin e plotë të të drejtave të komuniteteve. Përveç projekteve të investimeve kapitale, komunitetet joshumicë janë mbështetur edhe në...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Numrat kontaktues të çdo institucioni vartës të komunës që janë të rëndësishme për qytetarë, si: Centrali i komunës, Thirrjet emergjente në komunë, Policia, Zjarrfikësat, Ndihma e shpejtë, Enti stomatologjik. Trafiku Urban, Ndërmarrja...
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).