6 sete të të dhënave të gjetura

Formatet: XLSX

Filtro rezultatet
  • Raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore si dhe vjetore për situatën ekonomiko-financiare të komunës së Prishtinës
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Të hyrat e Komunës së Prishtinës sipas viteve
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    22-09-2017
  • Shpenzimet e Komunës së Prishtinë sipas viteve dhe muajve
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    22-09-2017
  • Krahasimet në mes të hyrave dhe shpenzimeve kapitale
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017
  • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    22-09-2017
  • Lista e bizneseve të regjistruara në Prishtinë
    Lloji i skedarit
    Data e shtimit
    25-09-2017