Kalo te përmbajtja
Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha të hyrat e arkëtuara nga komuna gjatë vitit si dhe shpenzimet kapitale të realizuara nga komuna sipas drejtorive.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha të hyrat e arkëtuara nga komuna gjatë vitit si dhe shpenzimet kapitale të realizuara nga komuna sipas drejtorive.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha të hyrat e arkëtuara nga komuna gjatë vitit si dhe shpenzimet kapitale të realizuara nga komuna sipas drejtorive.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha të hyrat e arkëtuara nga komuna gjatë vitit si dhe shpenzimet kapitale të realizuara nga komuna sipas drejtorive.