Kalo te përmbajtja
Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka planifikuar komuna sipas kategorive ekonomike të i shpenzoj në drejtori të caktuara. Poashtu, këtu paraqiten të gjitha projektet e planifikuara për t'u realizuar në vitin e ardhshëm për secilën drejtori.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka planifikuar komuna sipas kategorive ekonomike të i shpenzoj në drejtori të caktuara. Poashtu, këtu paraqiten të gjitha projektet e planifikuara për t'u realizuar në vitin e ardhshëm për secilën drejtori.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka planifikuar komuna sipas kategorive ekonomike të i shpenzoj në drejtori të caktuara. Poashtu, këtu paraqiten të gjitha projektet e planifikuara për t'u realizuar në vitin e ardhshëm për secilën drejtori.

Buxheti

Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka planifikuar komuna sipas kategorive ekonomike të i shpenzoj në drejtori të caktuara. Poashtu, këtu paraqiten të gjitha projektet e planifikuara për t'u realizuar në vitin e ardhshëm për secilën drejtori.