Kalo te përmbajtja
Krahasimi

Krahasimet ndër vite - Paraqitja grafike e të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara nga komuna.
Në këtë faqe mund të shikoni dhe shkarkoni të gjitha të hyrat e mbledhura nga komuna gjatë vitit, si dhe shpenzimet kapitale të realizuara nga komuna sipas drejtorive.

Të hyrat
Shpenzimet