Kalo te përmbajtja
Shpenzimet

Pasqyrimet janë në formë grafike dhe të prezantuara edhe me vlera të shpenzimeve. Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka realizuar Komuna e Prishtinës gjatë tremujorëve. Shpenzimet e Komunës janë të ndara në 5 kategori buxhetore: Paga dhe mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet kapitale, Shpenzime komunale dhe Subvencione dhe transfere. Në secilën kategori që klikohet, pasqyrohet ndarja e shpenzimeve të kategorisë sipas shpenzimeve që i kanë realizuar drejtoritë.

Shpenzimet

Pasqyrimet janë në formë grafike dhe të prezantuara edhe me vlera të shpenzimeve. Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka realizuar Komuna e Prishtinës gjatë tremujorëve. Shpenzimet e Komunës janë të ndara në 5 kategori buxhetore: Paga dhe mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet kapitale, Shpenzime komunale dhe Subvencione dhe transfere. Në secilën kategori që klikohet, pasqyrohet ndarja e shpenzimeve të kategorisë sipas shpenzimeve që i kanë realizuar drejtoritë.

Shpenzimet

Pasqyrimet janë në formë grafike dhe të prezantuara edhe me vlera të shpenzimeve. Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka realizuar Komuna e Prishtinës gjatë tremujorëve. Shpenzimet e Komunës janë të ndara në 5 kategori buxhetore: Paga dhe mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet kapitale, Shpenzime komunale dhe Subvencione dhe transfere. Në secilën kategori që klikohet, pasqyrohet ndarja e shpenzimeve të kategorisë sipas shpenzimeve që i kanë realizuar drejtoritë.

Shpenzimet

Pasqyrimet janë në formë grafike dhe të prezantuara edhe me vlera të shpenzimeve. Në këtë faqe mund të i shikoni dhe shkarkoni të gjitha shpenzimet që i ka realizuar Komuna e Prishtinës gjatë tremujorëve. Shpenzimet e Komunës janë të ndara në 5 kategori buxhetore: Paga dhe mëditje, Mallra dhe Shërbime, Shpenzimet kapitale, Shpenzime komunale dhe Subvencione dhe transfere. Në secilën kategori që klikohet, pasqyrohet ndarja e shpenzimeve të kategorisë sipas shpenzimeve që i kanë realizuar drejtoritë.