Numri i banorëve në Komunën e Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Numri i banorëve në Komunën e Prishtinës
Pershkrimi Statistika të ndryshme për numrin e banorëve në Komunën e Prishtinës sa i përket: gjinisë, aftësisë për punë, statusit martesor, përkatësisë etnike, religjionit dhe shkollimit. Këto statistika janë nga Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011
Burimi
Versioni 1.0
Autor Agjensioni i Statistikave të Kosovës
Adresa elektronike e autorit Agjensioni i Statistikave të Kosovës
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda