Bursa për studentë të Komunës së Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Bursa për studentë të Komunës së Prishtinës
Pershkrimi Listat e përfituesve të bursave në komunën e Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Arsimit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Arsimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda