Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike
Pershkrimi Raporte lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike
Burimi
Versioni 1.0
Autor Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Adresa elektronike e autorit Zyra e Kabinetit të Kryetarit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda