Të dhëna statistikore për ekonomitë bujqësore në komunën e Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Të dhëna statistikore për ekonomitë bujqësore në komunën e Prishtinës
Pershkrimi Të dhëna statistikore për ekonomitë bujqësore në komunën e Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Bujqësisë
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Bujqësisë
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda