Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Pershkrimi Lista e vendimeve të lëshuara për dhënien e lejes për shfrytëzimin e hapësirës publike
Burimi
Versioni
Autor Drejtoria e Shërbimeve Publike
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Shërbimeve Publike
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda