Krahasimet

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Krahasimet
Pershkrimi Krahasimet në mes të hyrave dhe shpenzimeve kapitale
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Financave
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Financave
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda