Informata për Qendrat Shëndetësore

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Informata për Qendrat Shëndetësore
Pershkrimi Informata të ndryshme për Qendrat Shëndetësore, si: Adresat, Udhëheqësia, Resurset humane nëpër këto qendra shëndetësore
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda