Çerdhet në komunën e Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Çerdhet në komunën e Prishtinës
Pershkrimi Informacione të ndryshme për çerdhet, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo çerdhe sa i përket grupmoshës së fëmijëve, gjinisë, përkatësisë etnike, personelit edukativ, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilin institucion parashkollor
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Arsimit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Arsimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda