Raportet finaciare

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Raportet finaciare
Pershkrimi Raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore si dhe vjetore për situatën ekonomiko-financiare të komunës së Prishtinës
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Financave
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Financave
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda