Shkollat fillore në komunën e Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Shkollat fillore në komunën e Prishtinës
Pershkrimi Informacione të ndryshme për shkollat fillore, siç janë: Statistika të përgjithshme për çdo shkollë fillore sa i përket gjinisë, përkatësisë etnike, personelit administrativ, personelit ndihmës, gjendjes së objekteve për secilën shkollë fillore
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Arsimit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Arsimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda