Shpenzimet për dreka/darka zyrtare

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Shpenzimet për dreka/darka zyrtare
Pershkrimi Shpenzimet për dreka/darka zyrtare
Burimi
Versioni
Autor Kabineti i Kryetarit
Adresa elektronike e autorit Kabineti i Kryetarit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda