Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile
Pershkrimi Statistikat e regjistrimit në sistemin e Gjendjes Civile sipas viteve
Burimi
Versioni
Autor Sektori i Gjendjes Civile
Adresa elektronike e autorit Sektori i Gjendjes Civile
Mirëmbajtësi Sektori i Gjendjes Civile
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Sektori i Gjendjes Civile