Subvencionet në Arsim

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Subvencionet në Arsim
Pershkrimi Lista e subvencioneve të dhëna nga Drejtoria e Arsimit
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Arsimit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Arsimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda