Të dhënat e institucioneve arsimore në komunën e Prishtinës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Të dhënat e institucioneve arsimore në komunën e Prishtinës
Pershkrimi Informata për Institucionet Parashkollore, Kopshtet me bazë në komunitet, Shkollat fillore dhe Shkollat e mesme sa i përket emrit të institucionit, adresës, emrin e personit që udhëheq me atë institucion, numrin kontaktues dhe email adresën e institucionit
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Arsimit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Arsimit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda