Të hyrat

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Të hyrat
Pershkrimi Raport i të hyrave të realizuara gjatë viteve
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Urbanizmit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Urbanizmit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda