Udhëzues për qytetarë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Titulli Udhëzues për qytetarë
Pershkrimi Udhëzues për qytetarë
Burimi
Versioni 1.0
Autor Drejtoria e Urbanizmit
Adresa elektronike e autorit Drejtoria e Urbanizmit
Mirëmbajtësi Gresa Deda
Mirëmbajtësi i adresës elektronike Gresa Deda