8 sete të të dhënave të gjetura

Drejtoritë: Ekonomia

Filtro rezultatet
 • Shpenzimet e Komunës së Prishtinë sipas viteve dhe muajve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Të hyrat e Komunës së Prishtinës sipas viteve
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Raportet tremujore, gjashtëmujore, nëntëmujore si dhe vjetore për situatën ekonomiko-financiare të komunës së Prishtinës
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Sete të të dhënave në lidhje me Buxhetin e Komunës së Prishtinës.
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  22-09-2017
 • Korniza afatmesme buxhetore
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  02-11-2017
 • Krahasimet në mes të hyrave dhe shpenzimeve kapitale
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Lista e bizneseve të regjistruara në Prishtinë
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017
 • Raport i pasurive jo-financiare
  Lloji i skedarit
  Data e shtimit
  25-09-2017